Indit Masantren

  • Bagikan
banner 468x60

Fikmin # Indit Masantrén #
Ku: Asep Supyedi H

Peti pakéan tina papan, béas geus meunang ngarungan, dahareun kayaning opak, raginang, ulén jeung nu séjéna geus siap. Bapa, ema, éyang jeung dulur-dulur karumpul ngadungakeun kuring rék indit ka pasantrén.

Sanggeus siap sagala rupana, bari dijajap ku pang dunga éyang jeung dulur-dulur, taun tujuh dalapanan kuring miang indit masantrén ka Jamanis.

Ditengah jalan dina mobil sura seuri bungah bari lalaguan, bapa jeung ema katingali bangun nu reueus jeung bagja anakna bisa indit ka pasantren.

“Ma, jauh kénéh Pasantrén Jamanis téh?”
“Sakeudeung deui jang,”

Reg mobil eureun di lawang Jamanis, kuring, ema jeung bapa tarurun, terus laleumpang ka pasantrén. Tepi ka pasantrén ditarima ku kiai jeung pengurus santri, saterusna diperenahkeun ka kobong. Na ari reup peuting,
“Geuningan bapa jeung ema teh baralik deui?”
“Sugan teh rék terus maturan dipasantrén?”
“Bapaaa, emaaa,”

Kuring gegeroan ka ema jeung bapa bari murubut tina sela-sela panon kaluar cai nu hérang.

Ciawi, 11 Maret 2021

Wilujeng miéling dintenan diisrokeun dimi’rajkeunana Jungjunan Urang Sadaya Rosululloh Muhammad saw

banner
  • Bagikan